10 bước thực hành – Trở thành chuyên gia bán hàng thành công

Sách m?i
10 bước thực hành – Trở thành chuyên gia bán hàng thành công gồm 3 phần: Làm thế nào để đạt hiệu quả cao; Làm thế nào để đạt hiệu suất cao; Làm thế nào để trở thành cố vấn đáng tin cậy?

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029120

Kho mượn: MVV.041340; MVV.041341

 

Visits: 9