Tiêu chuẩn của Người Đảng viên

Hiện nay các chi bộ (ở các xí nghiệp, công trường, cơ quan, bộ đội, trường học, nhà thương, khu phố, nông thôn…) đều đang chấp hành chỉ thị của Trung ương về công việc phát triển Ðảng.
Để đạt kết quả tốt, chúng ta phải nắm vững và làm đúng điều này: Khi phát triển Đảng cần phải chon lọc rất cẩn thận, phải xem trọng chất lượng quyết không nên làm một cách ồ ạt, không nên tham nhiều.

Khi kết nạp mỗi một đảng viên mới, cần phải dựa vào sáu tiêu chuẩn của người đảng viên.
Sáu tiêu chuẩn ấy là:
1- Suốt đời kiên quyết phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
2- Rèn luyện tư tưởng vô sản, sửa chữa tư tưởng sai lầm. Kiên quyết đứng hẳn trên lập trường giai cấp công nhân, không đứng chân trong chân ngoài.
3- Ðặt lợi ích của Ðảng lên trên hết, trước hết. Biết đem lợi ích riêng của cá nhân phục tùng lợi ích chung của cách mạng.
4- Tuyệt đối chấp hành nghị quyết và kỷ luật của Ðảng.
5- Liên hệ chặt chẽ với quần chúng.
6- Luôn luôn cố gắng học tập; thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình đồng chí mình.
Ðó là mấy tiêu chuẩn rất cần thiết để xứng đáng là người đảng viên.
Ðảng viên tốt thì Ðảng mới mạnh. “
Báo Nhân dân, số 2093, ngày 9-12-1959
Trích “Lời Bác dạy” Trần Đương tuyển chọn, trang 15-16; Nxb. Phụ nữ, 2018. – 303tr.
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận số 286 đường Trần Hưng Đạo – TP. Phan Thiết!
Phòng Đọc: DVV.023601
Phòng Mượn: MVV.032588

Visits: 53