Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Bình Thuận” đến năm 2030.

Phiên giao dịch việc làm lần 07 năm 2020 tại Trung tâm DVVL Bình Thuận

Theo đó, Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động sẽ tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động; góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động của Bình Thuận với các tỉnh, thành trong nước, các nước trong khu vực và thế giới.

Về mục tiêu cụ thể, Bình Thuận phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 30 – 32% vào năm 2025 và đạt 32 – 37% vào năm 2030; tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% năm 2025 và 90% năm 2030. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3,8% vào năm 2025; tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức dưới 2,8%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3,2% vào năm 2030. Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 là dưới 40% và đến năm 2030 dưới 34%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân từ 6%/năm trở lên. Giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 8%. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% vào năm 2025 và đạt 60% năm 2030. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động vào năm 2025 và chiếm khoảng 5% lực lượng lao động vào năm 2030.

Đến năm 2025, có 80% và năm 2030 có trên 90% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp. Năm 2025 có 40% và năm 2030 có 45% lao động được hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, sử dụng các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của tỉnh về lao động. Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động được hiện đại hóa, dữ liệu được liên thông giữa tỉnh với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc và mở rộng kết nối với các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt tại một số nước là thị trường lao động chính của Việt Nam vào năm 2030.

Về giải pháp thực hiện, Bình Thuận sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh, nghiên cứu xây dựng cơ chế phù hợp và triển khai thực hiện một số chương tình, đề án hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động cho các nhóm lao động đặc thù: người khuyết tật, người lao động dân tộc thiểu số, lao động khu vực nông thôn, học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp các trường đại học và hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề trước khi đi làm cho sinh viên mới tốt nghiệp; cung cấp các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho lao động trong quá trình làm việc phù hợp với tính chất đặc thù của từng đối tượng lao động. Khuyến khích người sử dụng lao động tham gia vào quá trình giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Nâng cao chất lượng giám sát, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc gia để người lao động được đánh giá và công nhận, phản ánh đúng năng lực làm việc thực tế. Sử dụng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lao động dựa trên các tiêu chuẩn kỹ năng nghề, ứng dụng khoa học công nghệ số; nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề của các nhóm lao động đặc thù.

Tỉnh khuyến khích tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về công nghiệp số ngắn hạn theo hình thức thường xuyên, linh hoạt cho người lao động. Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Tiến hành rà soát, đơn giản hóa thủ tục về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thu, nộp và hoàn thuế để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Tiếp đến, tổ chức thu thập, cập nhật, lưu trữ, tổng hợp dữ liệu về thị trường lao động. Xây dựng, triển khai giải pháp để số hóa, cập nhật thông tin dữ liệu về người lao động; lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung của tỉnh; có sự kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, lưu trữ số liệu, phân tích và dự báo về cung – cầu lao động phục vụ yêu cầu quản lý, phân tích, chia sẻ, công bố thông tin về thị trường lao động…

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ tạo việc làm, khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp tham gia đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Thuận sử dụng hệ thống chỉ số đánh giá phát triển thị trường lao động, việc làm, thu nhập và dự báo thông tin thị trường lao động, kết nối cung – cầu lao động; tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm phù hợp…

An Nhiên // https://baodansinh.vn/.- 2021 (ngày 4 tháng 7)

Hits: 15