Kỷ niệm bảy mươi lăm năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ

QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 – 2/9/2020)

– Quảng trường Ba Đình và thời khắc hào hùng của dân tộc.
– Ý nghĩa thắng lợi lịch sử của cách mạng tháng tám năm 1945.
– Cách mạng tháng tám bài học giành và giữ chính quyền.
– Giá trị của cách mạng tháng tám là không thể phủ nhận.
– Đảng và Bác Hồ trong cách mạng tháng tám.
– Bài học về xây dựng lực lượng và chớp thời cơ trong cách mạng tháng tám năm 1945.
– Tiếp bước với niềm tin và sức mạnh của cách mạng tháng tám.
– Về nơi cội nguồn cách mạng.
– Thăm ngôi nhà Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập.
– Phát huy tinh thần cách mạng tháng tám trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
– Phát huy tinh thần cách mạng tháng tám, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
– Kỷ niệm Quốc khánh 2/9: Những bộ phim tài liệu quý hiếm.
– Những ngày Quốc khánh ở Mũi Kê Gà.
– Thế hệ trẻ với ngày Quốc khánh 2/9.

>> BẤM VÀO ĐÂY XEM NỘI DUNG TOÀN VĂN <<

Visits: 39