Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ CON ĐẺ CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VÀ NHÂN DÂN


Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng nước ta, đã xuất hiện lực lượng vũ trang nhân dân. Từ những cuộc biểu tình lưu huyết của công nông Vinh-Bến Thủy đã xuất hiện những đội tự vệ, những đội xích vệ đỏ đầu tiên. Chính những xích vệ ấy đã đi đầu trong việc bảo vệ các làng đỏ trong quá trình tồn tại Xô Viết Nghễ Tĩnh…..>>xem nội dung toàn văn>>

Hits: 17