Phải trái đúng sai

🌿🌿Phải trái đúng sai: Gồm: Làm việc đúng; Những nguyên tắc hạnh phúc cực đại – thuyết vị lợi; Chúng ta có sở hữu chính mình không?/ Chủ nghĩa tự do cá nhân; Thuê trợ giúp – Thị trường và đạo đức; Động cơ mới quan trọng – Immanuek Kant; Lý lẽ bình đẳng – Tohn Rawls; Tranh cãi về chính sách chống kỳ thị; Ai xứng đáng với thứ gì – Aristoles; Chúng ta nợ người khác những gì – Lòng trung thành khó xử; Công lý và lợi ích chung

📚MÔ TẢ:

ISBD: Phải trái đúng sai / Sandel Michael; Hồ Đắc Phương dịch = Justice: What’s the right thing to do?. – In lần 27. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. – 401tr. ; 20cm. – ( Cánh cửa mở rộng)

ISBN: 9786041225282

Số phân loại: 172.2

Chủ đề: Đạo đức học; Công lí

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030231

📒Kho mượn: MVV.043523; MVV.043524

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 14