Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận Năm 2023

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VÀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ BÌNH THUẬN NĂM 2023
 • Chủ đề Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10.10.2023
 • Mục tiêu của chuyển đổi số
 • Cần chú trọng phát triển các nền tảng số
 • Tóm tắt Luật Giao dịch điện tử (Sửa đổi)
 • Một số nội dung mới của Luật Giao dịch điện tử (Sửa đổi)
 • 6 kết quả nổi bật trong triển khai Chuyển đổi số Quốc gia 6 tháng đầu năm 2023
 • Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số Quốc gia 6 tháng cuối năm 2023
 • Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 của Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đã hoàn thành
 • Bình Thuận: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số
 • Điểm khác nhau giữa Chính phủ điện tử và Chính phủ số là gì?
 • Tóm tắt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận
 • Nhận thức rõ về sự khác nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số
 • Bình Thuận: Kết quả triển khai các nhiệm vụ về Chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
 • Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023
 • Phụ lục: Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

——————————————————————-

Views: 0