Hỏi – đáp pháp luật về an toàn thực phẩm

Luật An toàn thực phẩm ra đời quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm…

Nêu những quy định chung về luật An toàn thực phẩm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 18