Đồ án môn học kết cấu bê tông sàn sườn toàn khối loại bản dầm theo TCXDVN 356:2005

Sách m?i

Đồ án môn học kết cấu bê tông: Trình bày thứ tự thiết kế ba kết cấu chịu lực cơ bản của công trình là bản phụ, dầm phụ, dầm chính gồm: chọn sơ bộ kích thước tiết diện, chọn sơ đồ tính, xác định tải trọng tác dụng, xác định nội lực, tổ hợp nội lực, tính cốt thép, chọn và bố trí cốt thép chịu lực và cốt thép cấu tạo, kiểm tra khả năng chịu lực, thể hiện các kết quả tính toán thành bản vẽ chi tiết

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016227

Kho mượn: MVL.019610; MVL.019611

 

Views: 30