Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 12 theo chủ đề

Sách m?i
Gồm 10 chủ đề: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. Vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Địa lí các ngành kinh tế. Các vùng kinh tế. Các vùng kinh tế trọng điểm. Bài tập kĩ năng.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016503

Kho mượn: MVL.019860

 

Visits: 73