Thông tin tư liệu Bình Thuận số 3 năm 2007

Ngày nay, cùng với sự phát triển của đất nước họat động báo chí cũng phát triển rất đa dạng và phong phú, phản ánh các họat động của xã hội trong đó có những thông tin về Bình Thuận. Là cơ quan thông tin phục vụ hoạt động đọc sách-báo, tập trung nhiều lọai báo chí, Thư viện tỉnh tập hợp những bài viết viết về Bình Thuận thành tập Thông tin tư liệu Bình Thuận, phát hành 3 tháng một tập.

Ngoài ra, trong những dịp lễ, ngày kỷ niệm lịch sử-truyền thống, những chiến dịch tuyên truyền hoặc thông tin về một lĩnh vực nào đó, Thư viện tỉnh phát hành tập Thông tin chuyên đề.Tập Thông tin tư liệu Bình Thuận, là tập hợp những bài viết viết về Bình Thuận được sưu tầm, chọn lọc trên các báo, tạp chí Trung ương và một số bài viết trên các báo phát hành ở Bình Thuận, được sắp xếp theo từng lĩnh vực bao gồm những nội dung:

    1. Xã hội – Chính trị – Văn hóa;
    2. Y học, Nông, Lâm, Ngư và Chế biến;
    3. Phát triển đô thị;
    4. Đời sống, Văn học, Sáng tác địa phương;
    5. Bình Thuận Du lịch, Đất nước, Con người;
    6. Thư mục một số bài viết khác (Gồm tên bài và số báo);

Tập Thông tin chuyên đề, là tập hợp những tư liệu về lịch sử, về một lĩnh vực hoặc một đề tài,… nhằm mục đích để người đọc dễ dàng tra tìm tài liệu theo từng chuyên đề.

=====================================

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN :
LÊ THỊ NĂM            –           GIÁM ĐỐC

BIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY:
– TRẦN VĂN BÉ
– PHÙNG THỊ TÀI
– TRẦN QUANG THỊNH
– NGUYỄN HÀ VIỄN THÔNG
=====================================

Hits: 17