76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2024)

Nội dung chính trong Thông tin tuyên truyền:

76 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC
(11/6/1948-11/6/2024)
 • Toàn văn “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • [Infographics] Những phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu trong kháng chiến, kiến quốc (1945-1954)
 • [Infographics] Phong trào thi đua yêu nước điển hình trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước (1955-1975)
 • Thi đua phải là vì yêu nước
 • Nền tảng thi đua yêu nước từ những công việc hằng ngày
 • Thi đua khơi dậy lòng yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
 • Giới thiệu Sách: Một vài tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

—————————————————————————-

TOÀN VĂN “LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.556-558

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

// https://nvsk.vnanet.vn/

—————————————————————————-

[INFOGRAPHICS] NHỮNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TIÊU BIỂU TRONG KHÁNG CHIẾN, KIẾN QUỐC (1945-1954)

Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, các phong trào thi đua ái quốc đã được phát động và lan rộng khắp các vùng miền, cuốn hút, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước hăng say lao động, thực hành tiết kiệm, chống giặc đói, giặc dốt, dũng cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm…, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

// https://nvsk.vnanet.vn/

—————————————————————————-

[INFOGRAPHICS] PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC ĐIỂN HÌNH TRONG XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1955-1975)

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các phong trào tình nguyện ở miền Bắc như “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước”… hòa nhịp với các phong trào ở miền Nam như “Năm xung phong” … đã tạo nên không khí hào hùng của cuộc cách mạng, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

// https://nvsk.vnanet.vn/

—————————————————————————-

THI ĐUA PHẢI LÀ VÌ YÊU NƯỚC

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc với mục đích là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm và cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân. 76 năm đã trôi qua nhưng Lời kêu gọi này vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời sự.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên dành thời gian đọc, nhận xét và trực tiếp duyệt tin, bài của TTXVN. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Thi đua để có độc lập, tự do, hạnh phúc

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau; Làm cho tốt; Làm cho nhiều. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa.

Theo ý của Bác, thi đua là nhằm mục tiêu cao cả: Dân tộc độc lập; Dân quyền tự do; Dân sinh hạnh phúc.

Thi đua ái quốc một khi ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân thì sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Lời Kêu gọi của Bác đã tạo ra sức sống mới cho các phong trào thi đua được phát động trước đó và thúc đẩy ra đời nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả, góp phần to lớn vào thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Pháp.

Hưởng ứng khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, hàng chục vạn chàng trai, cô gái đã hăng hái ghi tên đi tòng quân hay lên đường đi dân quân phục vụ tiền tuyến… góp sức làm nên trận Điện Biên Phủ huy hoàng ngày 7/5/1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Sau năm 1954, các phong trào thi đua yêu nước vẫn tiếp tục được triển khai, nhất là sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết về “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước” vào năm 1961.

Tại miền Bắc trong quân đội có phong trào “Ba nhất”: Nhất về huấn luyện quân sự, rèn luyện kỹ thuật; Nhất về gương mẫu, kỷ luật; Nhất về lao động và sản xuất.

Trong lĩnh vực nông nghiệp có phong trào “Gió Đại Phong”, phong trào thi đua “Học tập, tiến kịp và vượt hợp tác xã Đại Phong”: Cải tiến kỹ thuật và tăng năng suất; tăng vụ và vỡ hoang; phát triển nhiều ngành, nghề; cải tiến quản lý hợp tác xã; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong hợp tác xã.

Trong lĩnh vực công nghiệp có phong trào “Sóng Duyên Hải”: Hợp lý hóa sản xuất; cải tiến kỹ thuật.

Trong lĩnh vực giáo dục có phong trào “Hai tốt” (Đạy tốt; Học tốt) theo tấm gương điển hình của Trường Phổ thông cấp II Bắc Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Trong lực lượng thanh niên có các phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”. Chị em phụ nữ có phong trào “Ba đảm đang”…

Tại miền Nam các phong trào “Bám đất giữ làng”, “Một tấc không đi, một ly không dời”, phong trào “Giết giặc lập công”, “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”… .

Các phong trào thi đua ở cả hai miền đã góp phần xứng đáng của mình vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Vào thời kỳ đổi mới (năm 1986), đặc biệt là từ sau khi có Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2003) và thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước mới.

Thi đua xây dựng, phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo bứt phá nâng cao năng suất…Trong ảnh: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thu hoạch lúa cho bà con nông dân tham gia cánh đồng liên kết phục vụ xuất khẩu ở huyện Thọai Sơn, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Điển hình là các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Lực lượng công nhân có phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Ở nông thôn có phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Đội ngũ công nhân, viên chức, cựu chiến binh, thanh niên, sinh viên có phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Thi đua dạy tốt, học tốt”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Sinh viên tình nguyện”…

Trong quân đội có phong trào “Thi đua quyết thắng”. Trong lực lượng công an có phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”…

Loại trừ giá trị ảo trong thi đua

Cũng trong tháng 6 nhưng là của 74 năm sau Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, ngày 15/6/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam ban hành Luật Thi đua, khen thưởng (mới) có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Nguyên tắc của thi đua là tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch; đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Nguyên tắc của khen thưởng là chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời.

Bởi vậy, chúng ta cần lên án một số hiện tượng lệch lạc như là thi đua hình thức, thi đua vì những giá trị ảo, vì thành tích giả nhằm tìm kiếm danh lợi.

Công nhân thi công gói thầu XL01 dự án thành phần Chí Thạnh – Vân Phong cao tốc Bắc – Nam duy trì làm việc trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024, đảm bảo đúng tiến độ. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Việc phô trương, thổi phồng thành tích, chạy danh hiệu không chỉ là vô bổ vì không đóng góp được gì cho xã hội mà còn nguy hại, gây sa sút đạo đức của cán bộ, đảng viên. Trong những năm qua cũng đã có những cán bộ lãnh đạo các cấp bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự không lâu sau khi được phong tặng các danh hiệu thi đua.

Điều nguy hại hơn là việc khen thưởng không công bằng, thiếu khách quan khiến cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng giảm niềm tin vào bản chất của thi đua, bớt nhiệt huyết tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 30/6/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nêu rõ: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước.

Trong phần nhận diện những biểu hiện quy thoái về đạo đức, lối sống có tình trạng mắc bệnh thành tích, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, đánh bóng tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua gắn chặt “thi đua” với “ái quốc”. Động lực của thi đua là “có yêu nước mới thi đua” và mục đích của thi đua là “thi đua vì yêu nước”. Tách rời “ái quốc” với “thi đua” thì thi đua chỉ là vì thành tích, vì giá trị ảo, có hại cho tinh thần yêu nước của toàn dân./

Trần Quang Vinh // https://nvsk.vnanet.vn/

—————————————————————————-

NỀN TẢNG THI ĐUA YÊU NƯỚC TỪ NHỮNG CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY

Cách đây 76 năm, ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” với mục đích là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm và cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân. Lời kêu gọi thi đua ái quốc xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, đem lại độc lập tự do cho dân tộc, sự ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hợp tác xã Thắng Lợi, xã Vinh Quang, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), nơi có phong trào thi đua trồng cây, gây rừng trên vùng đất trống, đồi trọc tiêu biểu nhất của miền Bắc, ngày 26.1.1964. Ảnh: Tư liệu

Khơi dậy tinh thần yêu nước thành sức mạnh

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước không chỉ để khơi dậy tinh thần yêu nước của mọi người dân, dù đó là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, mà điều quan trọng hơn, thiết thực hơn là phải biến tinh thần yêu nước ấy thành sức mạnh vật chất hiện hữu, phải hiện thực hóa thành hành động cụ thể, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, các công việc yêu nước.

Như cách đây 76 năm, khi đưa ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ thi đua ái quốc là phải hướng đến thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến, kiến quốc, “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Không hướng vào thực hiện thắng lợi các công việc yêu nước thì phong trào thi đua không rõ phương hướng, không cụ thể, mất đi ý nghĩa và sức sống của phong trào. Bản chất của thi đua yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh không dung chứa kiểu tổ chức phong trào thi đua mang tính hình thức, “đầu voi đuôi chuột”, hoặc thi đua theo kiểu ganh đua. Bản chất của thi đua yêu nước đòi hỏi mọi người đều phải ra sức thi đua, nêu cao tinh thần yêu nước để làm tốt hơn các công việc yêu nước.

Tuy nhiên, công việc yêu nước không phải là cái gì chung chung, trừu tượng hoặc “đao to búa lớn”, mà theo Hồ Chí Minh, đó là những công việc rất cụ thể, thiết thực, là “thực hiện tốt hơn các công việc hằng ngày” và đó chính là “nền tảng của thi đua”.

Người nhấn mạnh: “Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những công việc làm hằng ngày. Thật ra công việc hằng ngày chính là nền tảng của thi đua”[1]. Thực hiện tốt hơn các công việc hằng ngày vừa là điểm xuất phát, vừa là mục đích của thi đua. Công việc hằng ngày bao gồm cả việc “lớn” như sản xuất, chiến đấu, công việc chung của cách mạng, của đất nước… đến việc “nhỏ”, như ăn, mặc, ở hay những việc làm đơn giản, thường xuyên hằng ngày của mỗi người. Do đó, thi đua không phải chỉ được tiến hành và tổ chức đối với những việc “lớn”, mà cả trong những việc “nhỏ”, thường nhật cũng đều cần phải thi đua. Thoát ly các công việc hằng ngày, xem nhẹ, bỏ qua các việc “nhỏ” thì phong trào thi đua sẽ không thiết thực, không toàn diện. Tư tưởng quan trọng này về thi đua yêu nước đã phản ánh sự thấu hiểu thực tiễn sâu sắc về hoạt động thi đua của con người trong cuộc sống, về đời sống thực tế của các tầng lớp nhân dân, về nội dung cốt lõi của thi đua yêu nước ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là biểu hiện của sự sáng tạo, nét độc đáo trong tư tưởng của Người về thi đua yêu nước.

Mọi việc đều thi đua, mọi người đều thi đua

Mặt khác, luận điểm “mọi việc đều thi đua, mọi người đều thi đua” của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là sự phát triển sáng tạo, một sự bổ sung mới về lý luận thi đua xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích cao nhất và thiết thực nhất của thi đua là độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, cho nên phạm vi của thi đua hiện nay là hết sức rộng lớn, thi đua phải toàn diện, không giới hạn ở một lĩnh vực nào, ngành nghề nào, bất kỳ công việc gì ích nước, lợi dân… đều cần và có thể phải thi đua. “Tất cả mọi việc ích lợi cho dân sinh quốc kế, quan hệ với kháng chiến, kiến quốc, ta đều phải thi đua”[2].

Thực tiễn đã chứng minh, xuất phát từ quan điểm “người người thi đua, ngành ngành thi đua, “ngày ngày thi đua” [3], “thi đua phải toàn dân toàn diện” [4] và lấy “thực hiện tốt hơn các công việc hằng ngày” làm nền tảng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đẩy mạnh mọi mặt hoạt động, không ngừng phát triển và giành thắng lợi cả trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người mới, xã hội mới.

Nguyễn Đình Bắc // https://laodong.vn/

Tài liệu tham khảo

[1]. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội 2002, tr. 658.

[2]. Hồ Chí Minh toàn tập,
tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội 2002, tr. 659.

[3]. Hồ Chí Minh toàn tập,
tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội 2002, tr. 557.

[4]. Hồ Chí Minh toàn tập,
tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội 2002, tr. 660.

—————————————————————————-

THI ĐUA KHƠI DẬY LÒNG YÊU NƯỚC, PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước. Trải qua các giai đoạn cách mạng, từ lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển rộng khắp, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Ngày 6/5/1962, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua từ Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua lần thứ I (1952) đến Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua lần thứ III (1962). Ảnh: TTXVN

* Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Ngày 11/6/948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Cùng với “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có nhiều bài nói, bài viết về vấn đề này, nổi bật là: “Thư gửi thanh niên về thi đua ái quốc” (23/8/1951), “Bài nói tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc” (1/5/1952)… tạo nên một hệ thống tư tưởng toàn diện về thi đua yêu nước.

Về đối tượng thực hiện thi đua yêu nước, trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau… Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá” (1).

Về mục đích của thi đua yêu nước, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm” (2), để “toàn dân đủ ăn mặc, toàn dân biết đọc, biết viết, toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới…” (3) Từ đó thực hiện “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” (4) .

Về cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân” (5). Người căn dặn: “Thi đua ái quốc phải có phương hướng đúng và vững… Phải có kế hoạch tỷ mỷ. Kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm… Nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực” (6).

Người nhấn mạnh: “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ (giải thích cổ động, xem xét kế hoạch mỗi nhóm, mỗi người) trong lúc thi đua phải thiết thực đôn đốc, giúp đỡ, sửa đổi. Sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi” (7).

Và “Thi đua phải lâu dài và rộng khắp, không phải chỉ trong một thời gian nào (những ngày kỷ niệm là những đợt để lấy đà và để kiểm thảo, chứ không phải qua những ngày ấy rồi lại nghỉ thi đua), không phải chỉ riêng ngành nào, nhóm người nào” (8). Nghĩa là thi đua không phải chỉ trong một giai đoạn nhất thời mà phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ, có như thế mới đảm bảo được tính toàn diện cũng như ý nghĩa của việc thi đua.

Về phương châm thi đua yêu nước, Người nhấn mạnh: “Thi đua chứ không phải ganh đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao; thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng; khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua; khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu dự Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc tại Việt Bắc (1-6/5/1952). Ảnh: TTXVN

Ngày 1/5/1952, trong “Bài nói tại đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất” (9). Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc.

Có thể thấy, quan điểm thi đua là yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng truyền thống của lịch sử văn hoá dân tộc Việt Nam, đó là lòng yêu nước, ý chí quật cường của con người Việt Nam. Người đã lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước, qua phong trào thi đua bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng những hành động cụ thể trong lao động sản xuất và chiến đấu. Ngược lại, lấy lòng yêu nước thúc đẩy phong trào thi đua.

Cùng với việc đưa ra quan điểm toàn diện về thi đua yêu nước, ngày 1/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 195-SL về việc thành lập Ban vận động thi đua ái quốc Trung ương và Ban vận động thi đua ái quốc các cấp. Trong quá trình phong trào thi đua ái quốc được phát động, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn theo sát từng bước đi của phong trào.

* Góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc

 “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, nhằm mục đích đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập tự do cho Nhân dân. Đó chính là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, phong trào thi đua đã được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng. Ngay từ những ngày đầu phát động, phong trào đã diễn ra sôi nổi, lan rộng khắp cả nước, với nhiều phong trào… Nhờ đó đã đưa nước ta từng bước vượt qua những khó khăn, nạn đói, nạn dốt dần được đẩy lùi, bước đầu đảm bảo những điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho kháng chiến.

Phong trào thi đua yêu nước đã dần thấm sâu vào từng tế bào của xã hội, từng con người cụ thể, lan toả sâu rộng trong nhân dân, tạo ra động lực tinh thần, một khí thế cách mạng mới trong xã hội. Toàn thể nhân sĩ, trí thức, công nông binh và cả dân tộc hăng hái tham gia, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và những thành tích to lớn trong các cuộc kháng chiến kiến quốc.

Chiếc máy cày của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Hợp tác xã Đại Phong (Quảng Bình), lá cờ đầu của ngành nông nghiệp, thực hiện luống cày đầu trước sự vui mừng của bà con xã viên (tháng 6/1961). Ảnh: Văn Thượng/TTXVN

Trong suốt chiều dài hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trên tiền tuyến, các chiến sĩ thi đua giết giặc lập công, ở hậu phương, Nhân dân thi đua tăng gia sản xuất giỏi. Các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”, “Trống Bắc Lý”, “Nghìn việc tốt”, “Tay búa, tay súng”, “Bám đất giữ làng”, “Một tấc không đi, một ly không dời”, “Giết giặc lập công”, “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Tất cả để bảo vệ biên cương của Tổ quốc”… đã trở thành động lực và hành động cách mạng trong các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, các phong trào thi đua hướng vào các nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tiêu biểu là các phong trào: “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”; “Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”…

Bước vào thời kỳ đổi mới, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước, các ngành, các cấp đã triển khai nhiều phong trào thi đua lớn, như: “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Vì Hoàng Sa, Trường  Sa thân yêu”…  Các phong trào có vai trò quan trọng để cả dân tộc Việt Nam thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế.

Trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam cũng đứng trước nhiều thử thách, khó khăn, đòi hỏi phải phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc trong mỗi người dân. Vì vậy, việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng cần được nhận thức đầy đủ, nhân rộng và thực hiện một cách hiệu quả hơn. Do đó, ngày 4/3/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hằng năm là “Ngày Truyền thống thi đua yêu nước”, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

* Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới

Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành kịp thời đường lối, chủ trương và chính sách, pháp luật về thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Điển hình như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước… Quốc hội đã ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng (2003); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (2013). Chính phủ đã ban hành: Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 19/12/2014 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá. Trong ảnh: Máy bay không người lái phun thuốc, bón phân tại sự kiện Xúc tiến, trình diễn khoa học và công nghệ để chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp bền vững. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Hiện nay, nhân dân cả nước vẫn đang tiếp tục thực hiện sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Các ngành, các giới, các lĩnh vực trong xã hội triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động, tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” (công nhân); “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” hay “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng-an ninh” (nông dân); “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” (cán bộ, công chức); “Thi đua dạy tốt, học tốt” (giáo dục); “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” (phụ nữ); “Cựu chiến binh gương mẫu” (Cựu chiến binh); “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” hay “Sinh viên tình nguyện” (thanh niên); “Thi đua quyết thắng” (quân đội); “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”…

Trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè 2018”, Đoàn thanh niên Đại học Huế tổ chức 18 đội hình tình nguyện mang nhiều hoạt động ý nghĩa đến với bà con tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của hai tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Các phong trào thi đua yêu nước bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực. Qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, trở thành những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua các cấp, mang lại hiệu quả xã hội to lớn.

76 năm đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, đất nước và dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, chúng ta càng nhận thức rõ hơn về giá trị cả về lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đó không chỉ là những chỉ dẫn, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần yêu nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, mà còn là sự cổ vũ, dẫn đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, văn minh hiện nay./.

Minh Duyên // https://nvsk.vnanet.vn/

———————————

(1), (2), (3), (4), (5): Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội-2011, t.5, tr.556-557

(6), (7), (8): Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.7, tr.146

(9): Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.7, tr.407

—————————————————————————-

Giới thiệu Sách chuyên đề:
THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU MỘT VÀI TÀI LIỆU VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC CÓ TẠI THƯ VIỆN
 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước
 • Tác giả: Lê Quang Thiệu
 • Thông tin xuất bản: H.: Thanh niên, 2008
 • Ký hiệu xếp giá: 335.4346 / CH500T
 • Mô tả vật lý: 119tr., 21cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.011740; Phòng Mượn: MVV.012861 ; MVV.012862
 • Tóm tắt: Phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và lãnh đạo có từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, được tiếp tục duy trì, phát huy trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bước đầu xây dựng CNXH ở miền Bắc…
 1. Đảng, Bác Hồ với thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng
 • Thông tin xuất bản: H.: Lý luận chính trị, 2008
 • Ký hiệu xếp giá: 335.4346 / Đ106B
 • Mô tả vật lý: 418tr., 27cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVL.007708; Phòng Mượn: MVL.007121
 • Tóm tắt: Sách giới thiệu Bác Hồ với thi đua yêu nước; Quan điểm chỉ đạo của nhà nước về phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng…
 1. Đẩy mạnh, nhân rộng, phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2010
 • Ký hiệu xếp giá: 335.4346 / Đ126M
 • Mô tả vật lý: 567tr., 27cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVL.011538
 • Tóm tắt: Gồm tập hợp các bài nói, viết, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghiên cứu vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và những kết quả, thành tựu của phong trào thi đua yêu nước trong thực tiễn cuộc sống hiện nay.

Views: 6