Văn kiện đại hội đại biểu hội nông dân Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần V

Văn kiện đại hội đại biểu hội nông dân Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần V. – Bình Thuận : Hội nông dân Việt Nam tỉnh Bình Thuận, 2003. – 107tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC.000414

Tóm tắt: Diễn văn khai mạc Đại hội; báo cáo của BCH Hội Nông dân tỉnh khoá IV; Bài phát biểu của đc Nguyễn Đức triều; Bài phát biểu của đc Huỳnh Văn Tí….

Hits: 5