Bài giảng và lời bài giảng chi tiết hóa học 12

Sách m?i

Sách tổng hợp các trọng tâm, các dạng đề trong các kì thi cùng với dàn bài chi tiết, rõ ràng để bạn đọc tham khảo, học tập.

Gồm bài giảng chi tiết và lời giải chi tiết các câu hỏi và bài tập cơ bản về este – lipit;  acbohidrat; amin, amino axit và protein; polime và vật liệu polime; đại cương về kim loại; kim loại kiềm, kim loại thổ, nhôm; sắt và một số kim loại quan trọng; phân biệt một số chất vô cơ; hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVL.016075

Kho mượn: MVL.019323; MVL.019324

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 3